4. Onemocnění horních končetin způsobená přetěžováním nebo z tlaku, tahu nebo torze


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

4.1. Rizikový faktor - přetěžování, nebo tlak, tah nebo torze


Rizikovým faktorem je opakované dlouhodobé jednostranné nadměrné přetěžování stejných svalových skupin způsobující onemocnění nervů, šlach, úponů, svalů, kloubů, kostí a tíhových váčků uvedených v seznamu nemocí z povolání. Při pracovních činnostech, při kterých vznikají tato onemocnění, jsou vykonávány opakované pohyby nebo je vyvíjena velká svalová síla v mezních nebo neobvyklých pracovních polohách.

 

Možnosti měření lokální svalové zátěže:

1.Měření tahů, tlaků pák, rukojetí a jiných ovladačů a hmotnosti břemen, pracovních pomůcek, držených nástrojů pomocí jednoduchých měřidel jako jsou mincíře, momentové klíče, dynamometry, váhy, jednoduché tenzometry bez kontinuálního časového záznamu. Metoda je použitelná pro jednoduché pracovní činnosti.
2.Měření pomocí tenzometrické aparatury s kontinuálním časovým záznamem. Metoda je pro přesnější měření svalových sil.
3.Metody pod body 1 a 2 vycházejí z měření absolutních hodnot vynakládané svalové síly a z následného přepočtu, při kterém jsou porovnávány hodnoty vynakládaných svalových sil s odečtenou (tabulkovou) nebo naměřenou maximální hodnotou svalové síly, korigovanou na věk a pohlaví (%F max).
4.Metoda integrované elektromyografie, je nejpřesnější, u zaměstnance je monitorována odezva funkce nervosvalového systému, resp. snímány elektrofyziologické potenciály vyšetřených svalových skupin .
5.Pro posouzení lokální svalové zátěže je nutné posouzení více kritérií ve vzájemné souvislosti, a to zejména nadměrnosti, jednostrannosti a dlouhodobosti. Za dlouhodobost lze považovat dobu poškozování, která vylučuje úrazový mechanismus. Kritéria jednostrannosti a nadměrnosti jsou posuzována vždy ve vzájemné souvislosti a vypovídají o poměru vynakládaných sil k jejich časovému průběhu z hlediska zátěže stejných anatomických struktur.
6.Nadměrnost a jednostrannost se posuzuje zejména podle

a) velikosti svalové síly,

b) doby, po kterou daná síla působí v průběhu pracovního pohybu, úkonu, operace,

c) pracovní polohy těla, polohy končetin a rozsahu pohybů při vynakládání svalové síly v určitém směru,

d) střídání pracovních pohybů při pracovních úkonech, operací z hlediska zátěže stejných či různých svalových skupin,

e) střídání pracovních operací v průběhu pracovní doby event.v jednotlivých měsících během roku.

f) četnost opakování pracovních pohybů se zapojením stejných svalových skupin v průběhu časové jednotky, pracovní doby.

 

Hodnocení lokální svalové zátěže

1. Analýza pracovních podmínek zahrnuje zejména:

a) popis práce se sledováním časových faktorů práce,

b) režim práce a odpočinku v průběhu pracovní doby, týdne nebo roku (zvláště u sezónních prací),

c) rozbor režimu práce uvnitř pracovních operací, délku trvání úkonů, doby odpočinku,

d) plnění výkonových norem, nárazové práce s velkou silovou zátěží,

e) vyhodnocení podílu zátěže svalstva malých svalových skupin na celkové zátěži

f) vytypování nárazových prací s velkou silovou zátěží,

g) zaujímání nefyziologických pracovních poloh.

2.Vyhodnocení prostorových podmínek při práci se zaměřením na:

a) manipulační rovinu a pohybový prostor,

b) umístění ovládacích prvků stroje nebo technického zařízení,

c) používané pracovní nástroje a nářadí,

d) manipulovaný materiál.
 

Hodnocení lokální svalové zátěže musí vždy zahrnovat údaje zda:

a) v průběhu pracovní doby nepřesahují svalové síly krátkodobé limitní hodnoty (v % maximální svalové síly, % F max),

b) hodnota celosměnového časově váženého průměru vynakládaných svalových sil nepřesahuje limitní hodnoty

c) četnost pohybů za minutu a za pracovní dobu v závislosti na velikosti vynakládaných svalových sil nepřekračuje dané limitní hodnoty.

 

  Příklady prací a profesí s možným rizikem přetěžování končetin:

Výrobní odvětví

Profese/pracovní činnost

Převažující rizikový faktor

Zemědělství

Dojička-ošetřovatelka

Nadměrnost, jednostrannost

Lesnictví

Lesní dělník

Nadměrnost, jednostrannost + potenciace vibracemi

Dobývání uhlí

Razič, rubač ručním způsobem

Dtto

Výroba potravin

Řezník-bourač, cukrářka

Nadměrnost, jednostrannost

Textilní průmysl

Soukařka, švadlena, šička, žehlířka, kloboučnice

Nadměrnost , jednostr., potenciace nepříznivou polohou

Veřejná správa

Administrativní pracovnice, písařka na man. stroji a počítači

Nadměrnost, jednostrannost

Zdravotnictví

Stomatolog, zubní laborant

Dtto, potenciace vibracemi

Pohostinství

Číšník

Nadměrnost, jednostrannost

Výroba kovů

Frézař, lisař, montážní pracovník, zámečník, svářeč, bílý zedník, struskař, jeřábník

Nadměrnost, jednostrannost

Výroba nábytku

Čalouník, dřevoobráběč

Nadměrnost, jednostrannost

Výroba el. přístrojů

Elektronavíječka

Nadměrnost, jednostrannost

Výroba nekovových výrobků

Sklář, brusič skla

Nadměrnost, jednostrannost, potenciace vibracemi

Stavebnictví

Zedník-omítkář, podlahář, natěrač

Nadměrnost, jednostrannost

Výroba obuvi

Obuvník

Nadměrnost, jednostrannost

 

Demonstrační videosekvence

 

Práce v kamenolomu


stipac_kamene
1. Štípač kamene

lamac_kamene
2. Lamač kamene

platkar
3. Platkař

 

Práce ve slévárenském provozu


taveni_hliniku
7. Tavení hliníku

odlevani_do_forem
8. Odlévání do forem

odlevani_do_kokil
9. Odlévání do kokil

odlevani_do_kokil_2
10. Odlévání do kokil 2

vytloukani_forem
11. Vytloukání forem

 

 

Montáž elektromotorů


rucni_vkladani_civek
15. Ruční vkládání
cívek

zapojovani_a_obsivani vinut
16. Zapojování
a obšívání vinutí

strojni_zatahovani_vinuti
17. Strojní zatahování
vinutí

 

dokompletace_vinuti
18. Dokompletace vinutí

 


 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT