3. Onemocnění horních končetin způsobená prací s vibrujícími nástroji a zařízeními


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

3.1. Rizikový faktor - působení nadlimitních vibrací přenášených na horní končetiny

 

Rizikový faktor - pod pojmem vibrace rozumíme mechanické kmitání a chvění tuhého prostředí. Seznam nemocí z povolání považuje za nemoc z povolání syndrom, vzniklý působením vibrací místně přenášených na horní končetiny, i když je prokázáno, že vibrace působí i celkově, a že existují i zvláštní způsoby přenosu vibrací na člověka, např. na hlavu a páteř např. při používání ochranné přilby s přívodem filtrovaného vzduchu.

Riziko - S nadměrnými vibracemi přenášenými na horní končetiny se setkáváme např. u lesních dělníků (videosekvence 4)  používajících motorovou pilu, u zaměstnanců sléváren (videosekvence 6, 11, 12, 13, 14)  při práci s pneumatickými kladivy, pěchovačkami, bruskami, u horníků, tunelářů, u pracovníků v kamenolomech (videosekvence 2, 3 ), stavebních dělníků, při práci s různými vibračními nástroji jako jsou sbíječky, pneumatické vrtačky a utahováky, křovinořezy (videosekvence 5), příklepové vrtačky, nýtovačky apod. Vibrace a otřesy vznikají i při ručním vyklepávání plechů kladivem. K nadměrnému přenosu vibrací na horní končetiny může docházet i u řidičů traktorů, nákladních automobilů, stavebních a zemědělských strojů, zvláště jedná-li se o starší nebo poškozené stroje a jízdu po nerovných terénech. Riziko vibrací se často v praxi kombinuje s rizikem nadměrné a jednostranné zátěže (viz další kapitola 4.1.).

 

p3a.zoom15
Horník při práci

p3b.zoom15
Pracovní nástroje

Účinek na člověka - závisí na celé řadě nejrůznějších faktorů. Jsou to parametry vibrací - frekvence, amplituda, rychlost, zrychlení, směr, průběh síly apod., vedení, útlum a rezonance vibrací v organismu, délka expozice vibracím - denní a celková, způsob práce - poloha těla a horních končetin, svalové napětí, síla stisku rukojeti, váha a technický stav vibračního nástroje, místo a způsob přenosu vibrací - kolmo, horizontálně či šikmo na osu orgánu, na který působí, konstituční a věkový faktor, individuální dispozice, zdravotní stav, přídavné faktory - jednostranné přetěžování, chlad.

Míra rizika nadlimitních vibrací přenášených na horní končetiny je určována podle vyhlášky MZ ČR č. 432/2003 Sb., podle ní se práce zařazují do čtyř různých kategorií:

Kategorie první - práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví.

Kategorie druhá - práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené zvláštními právními předpisy

Do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány:

a) vibracím přenášeným na ruce, jejichž souhrnná vážená hladina zrychlení Lvw, 8h je vyšší než nejvyšší přípustná hodnota, stanovená zvláštním právním předpisem pro osmihodinovou   směnu, snížená o 10 dB, avšak tuto nejvyšší přípustnou hodnotu nepřekračuje,

b) celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím, jejichž vážená hladina zrychlení Law, 8h je vyšší než nejvyšší přípustná hodnota stanovená zvláštním právním předpisem pro   osmihodinovou pracovní dobu, snížená o 10 dB, avšak tuto nejvyšší přípustnou hodnotu nepřekračuje,

c) po dobu trvání některé dílčí pracovní operace: vibracím přenášeným na ruce, jejichž souhrnná vážená hladina zrychlení Lvw je vyšší než 123 dB nebo celkovým horizontálním vibracím, jejichž vážená hladina zrychlení Law je vyšší než 107 dB nebo celkovým vertikálním vibracím, jejichž vážená hladina zrychlení Law je vyšší než 110 dB, není však překračována nejvyšší přípustná souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací přenášených na ruce Lvw, 8h nebo vážené hladiny zrychlení celkových horizontálních a vertikálních vibrací Law, 8h stanovené zvláštním právním předpisem pro osmihodinovou pracovní dobu.

Do druhé kategorie se zařazují také práce, při kterých dochází k expozici vibracím přenášeným na ruce nepravidelně jen v některých pracovních dnech, ale vždy po dobu kratší než 20 minut v osmihodinové směně, jejichž souhrnná vážená hladina zrychlení Lvw stanovená za dobu expozice je nižší než 140 dB.

Kategorie třetí - práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají, není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření a dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci související s prací.

Do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány vibracím přenášeným na ruce nebo celkovým horizontálním či vertikálním vibracím, jejichž souhrnná vážená hladina zrychlení Lvw, 8h nebo vážená hladina zrychlení Law, 8h překračuje nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou pro osmihodinovou pracovní dobu, avšak o méně než 10 dB.

Kategorie čtvrtá - práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány vibracím přenášeným na ruce nebo celkovým horizontálním či vertikálním vibracím, jejichž souhrnná vážená hladina zrychlení Lvw, 8h nebo vážená hladina zrychlení Law, 8h překračuje hodnotu stanovenou pro třetí kategorii.

Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací přenášených na člověka se pro účely kategorizace nekorigují s ohledem na druh činností, uvedených ve zvláštním právním předpisu. Při nestandardních časových charakteristikách pracovní expozice, jimiž jsou: týdenní expozice rozdělená jinak než na pět osmihodinových směn (směny 10, 12-ti hodinové apod.), menší počet směn za pracovní týden než 5 a proměnlivý počet hodin za pracovní týden, se daná práce kategorizuje na základě porovnání časově váženého průměru vážených hladin zrychlení vibrací, zjištěných v průběhu jednoho čtyřicetihodinového týdne s hodnotami určujícími zařazení práce do příslušné kategorie.

Demonstrační videosekvence

 

Práce v kamenolomu


stipac_kamene
1. Štípač kamene

lamac_kamene
2. Lamač kamene

platkar
3. Platkař

 

Práce lesního dělníka


 

lesni_delnik
4. Lesní dělník

 

 

Práce s křovinořezem


 

krovinorez
5. Křovinořez

 

 

Práce ve slévárenském provozu


rucni_formir
6. Ruční formíř

vytloukani_forem
11. Vytloukání forem

pasova_pila
12. Pásová pila

stojanova_bruska
13. Stojanová bruska

rucni_bruska
14. Ruční bruska

 


 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT