Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Projekt NOE (MEdical Novel education)

Prohlášení o vyloučení zodpovědnosti

  • Provozovatelem edukačního webového portálu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci mefanet.upol.cz [ISSN XXX] je Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP). Hlavním posláním těchto stránek je zpřístupnění všech typů elektronických didaktických materiálů vytvářených na LF UP.
  • Provozovatel portálu a autoři jeho obsahu v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoliv nesprávné použití informací zveřejněných na tomto portálu a na webových stránkách, na něž odkazuje.
  • Veškerý obsah webového portálu je duševním vlastnictvím Provozovatele a jednotlivých autorů. Podmínky, za kterých lze s dílem vystaveným na portálu dále pracovat, jasně a srozumitelně určuje typ veřejné licence Creative Commons uvedený u daného díla.
  • Provozovatel neshromažďuje žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají uživatelé souhlas k tomu, aby provozovatel nakládal s poskytnutými údaji v rozsahu, který je nezbytný k řádnému provozování edukačního webového portálu. To zahrnuje také zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti, dále správu a archivaci článků, případně názorů k nim, a to po celou dobu takové činnosti.
  • Používání tohoto webového portálu takovým způsobem, který by znemožnil jeho využití ostatním uživatelům, který by ohrozil jeho funkčnost, který by měnil informace na něm zveřejněné nebo jeho prostřednictvím získané nebo který by měl vliv na podpůrný software, není povoleno.