Použité zdroje a zdroje k dalšímu studiu problematiky


Brhel P, Manoušková M, Hrnčíř E, editors. Pracovní lékařství: Základy primární pracovnělékařské péče. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů; 2005. s. 211-219.
Brhel, P., Drápal, V., Slepička, J., Gromnica, R., Lvončík, S.: Rozšířený návrh doporučeného postupu diagnostické a léčebné péče „Profesionální nemoci pohybového aparátu a nervů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování“. Pracov. Lék. 53, 2001, č. 2, s. 74-79
Buchancová J. Poškodenie n. ulnaris mechanickými vplyvmi. In: Buchancová J, editor. Pracovné lekárstvo a toxikológia. Martin: Osveta; 2003. p. 485-487
Ehler, E., Ambler, Z.: Mononeuropatie. Praha: Galén, 2002, 176 s.
Ehler, E.: Méně běžné profesionální mononeuropatie. Neurologie pro praxi, 7, 2006, 257-260
Fenclová, Z., Urban, P., Pelclová, D., Lebedová, J., Lukáš, E. Analýza výskytu nemocí z přetěžování hlášených v České republice v letech 1996 - 2003. České pracovní lékařství, 2005, 6, 1, 15-21
Fenclová, Z.: Analýza výskytu profesionálních neurologických onemocnění hlášených v České republice v letech 1994 - 2004. Neurologie pro praxi, 7, 2006, 5, s. 247-250
Fialová, J., Nakládalová M. Vybrané kapitoly z nemocí z povolání III. 3 vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000, s. 18-20
Fialová, J., Rosenfeld, R., Kvapilová, I., Nakládalová, M.: Bone Changes in Chain Saw Operators. Journal of the neuromusculoskeletal System 1996, 4, p. 12 - 17
Grandeová, V., Janoušek, V., Urban, P. Napojení České republiky na statistický systém Evropské unie o pracovních úrazech a nemocech z povolání (ESAW a EODS). České pracovní lékařství, 2005, 6, 2, 99-104
Gromnica, R., Havlásková, J., Hejlek, A., Slepička, J., Staník, F., Straková, V.: Doporučený postup léčebného plánu: Traumatická vazoneuróza. Pracov. Lék. 52, 2000, č. 3,  s. 135 - 138. Dostupné také na www: http://www.cls.cz/CLS8.htm
Hrnčíř E. Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropathií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. In: Brhel P, Manoušková M, Hrnčíř E, editors. Pracovní lékařství. Brno: NCO NZO; 2005. p. 240-243
Nakládalová, M., Bartoušek, J. , Pešáková, L., Nakládal, Z., Fialová, J.: Profesionální poškození nervus ulnaris v oblasti lokte. Čes a slov Neurol Neurochir. 2006, 69/102, č. 2, s. 132- 135
Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.
Pelclová, D., Lebedová, J., Fenclová, Z., Lukáš, E.: Nemoci z povolání a intoxikace. Univerzita Karlova v Praze, nakl. Karolinum, 207 s.
Švábová, K.: Návrh jednotného postupu vyšetření pracovníků z rizika vibrací ke stanovení stupně traumatické vazoneurózy.  České pracovní lékařství, 8, 2007, č. 3, s. 140-141
Tuček, M., Cikrt, M., Pelclová D. Pracovní lékařství pro praxi. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2005, s. 67-68. ISBN 80-247-0927-9
Věstník Ministerstva zdravotnictví. 10/2003. Metodické opatření č. 9 Stanovení nejméně střední tíže závažnosti izolovaného syndromu karpálního tunelu.
Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, v platném znění

 

 

 

 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT