1. Profesionální onemocnění obecně, jejich uznávání a odškodňování


Předcházející kapitola   ÚVOD  Nasledujici kapitola

1. 1. Základní pojmy


Profesionální onemocnění je souhrnný název, kterým se v odborné terminologii označují nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání a pracovní úrazy.

Definici nemoci z povolání uvádí
nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Podle ní jsou nemocemi z povolání nemoci, které vznikají nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických a jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání, který je přílohou tohoto nařízení.

Ohrožení nemocí z povolání jsou takové změny zdravotního stavu, které vznikají za stejných podmínek jako nemoci z povolání, ale jsou tak malé intenzity a rozsahu, že je nelze jako nemoc z povolání uznat. Setrvávání ve stejných pracovních podmínkách by však vedlo s velkou pravděpodobností ke vzniku nemoci z povolání. Z toho důvodu musí být pracovník podle druhu rizika přeřazen buď krátkodobě nebo trvale.

Za pracovní úraz se považuje jakékoliv porušení zdraví, tj. tělesné i duševní, event. i usmrcení, které vzniklo pracovníkovi nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních povinností. Řešení pracovních úrazů není v přímé kompetenci oboru pracovní lékařství, resp. jejich uznávání provádí zaměstnavatel, nikoliv lékař střediska nemocí z povolání, jak je vysvětleno dále.


 


ESF EU TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL CR MŠMT